mandag 4. juli 2011

The Worst Ethnic Joke Ever Told

An Englishman, a Scotsman, an Irishman, a Welshman, a Latvian, a Turk, a German, an Indian, several Americans (including a southerner [but certainly not a redneck!], a New Englander, and a Californian), an Argentinian, a Dane, an Australian, a Slovakian, an Egyptian, a Japanese, a Moroccan, a Frenchman, a New Zealander, a Spaniard, a Russian, a Guatemalan, a Colombian, a Pakistani, a Malaysian, a Croatian, a Uzbek, a Cypriot, a Pole, a Lithuanian, a Chinese, a Sri Lankan, a Lebanese, a Cayman Islander, a Ugandan, a Vietnamese, a Korean, a Uraguayan, a Czech, an Icelander, a Mexican, a Finn, a Honduran, a Panamanian, an Andorran, an Israeli, a Venezuelan, a Fijian, a Peruvian, an Estonian, a Brazilian, a Portuguese, a Liechtensteiner, a Mongolian, a Hungarian, a Canuck, a Moldovan, a Haitian, a Norfolk Islander, a Macedonian, a Bolivian, a Cook Islander, a Tajikistani, a Samoan, an Armenian, a Aruban, an Albanian, a Greenlander, a Micronesian, a Virgin Islander, a Georgian, a Bahamanian, a Belarusian, a Cuban, a Tongan, a Cambodian, a Qatari, an Azerbaijani, a Romanian, a Chilean, a Kyrgyzstani, a Jamaican, a Filipino, a Ukrainian, a Dutchman, a Taiwanese, an Ecuadorian, a Costa Rican, a Swede, a Bulgarian, a Serb, a Swiss, a Greek, a Belgian, a Singaporean, an Italian, a Norwegian and 47-53 Africans walk into a fine restaurant.

"I'm sorry," said the snooty maître d', "but you can't come in here without a Thai."


_______________
Banzai Harakiri

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar